現在位置 :首頁 >

49d339fa-f202-4a0e-9399-f4f95b6379d1.PNG


                            4fc8308c-adae-476e-8e45-25548a794860.PNG

 

 

本校學生參加桃園市反毒創意海報榮獲第1名(游存毅)

fd9c266e-1dde-45b9-bedf-0ebcd60b1a36.jpg

                 

103學年度「拒菸反毒創意海報優選作品」成果書

 

 菸害防制優選作品  拒毒反毒優選作品
  190c8191-b584-4e84-be6a-9d1e9cee4bb8.JPG  850ac7da-0add-4aa1-a8af-dae9193d8399.JPG
 d2f68dba-a4ed-4980-928a-05780ecc26a7.JPG  dd657002-3a80-4047-aaef-94c55b955f68.JPG
 99c32840-16f3-4cb6-b444-8d9c6f0ab899.JPG  528ff765-375e-402f-98d3-1776e111d6cc.JPG
 d46f4d68-8a1c-4566-b45b-1bbe1acbc727.JPG  94439b9b-b628-4342-9802-f7a867411b44.JPG
 09f7d1af-ea10-4fe5-9cfa-1a828d1cf256.JPG  844ee96d-9077-4072-a3f7-62b336cf5f44.JPG
 d3a4873d-83d2-46db-9c07-b5c9139f64f8.JPG  73a3b3ad-ea8b-4262-9dee-6d116173abd3.JPG
 2f55e74a-6e01-4624-8471-056512be99bc.JPG  118effb0-18ad-4fcf-a5c8-2716d54f207a.JPG

          ※敬請尊重智慧財產權,未經許可不得複製運用※

 

 

 

 

f5601725-fdaf-4756-8ba1-33787ffc1f42.gif